Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Serwis Trans Expert
  2. karta stalego klienta
  3. Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Serwisu Trans Expert (dalej „Program Lojalnościowy”)

1. DEFINICJE
1) Organizator – Trans Expert Sp zoo, ul. Bydgoskich Przemysłowców 29, 85-862 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod numerem NIP 9532637091, KRS 0000378698, REGON 340873897
2) Uczestnik – osoba fizyczna będąca klientem serwisu, firma korzystająca z usług serwisu lub pracownik firmy korzystający z usług serwisu.
3) Karta Stałego Klienta – karta wydawana Uczestnikowi przez Organizatora podczas skorzystanie z usługi Serwisu na życzenie Uczestnika
4) RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
1) Uczestnikiem Programu Lojalnościowego mogą być jedynie osoby pełnoletnie, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2) Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym ma charakter dobrowolny.
3) Warunkiem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest skorzystanie z usług oferowanych przez Organizatora.
4). Organizator uprawniony jest do weryfikacji Uczestnika zgłaszającego się do Programu Lojalnościowego
5) Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę Stałego Klienta, nowa karta jest wydawana po wymianie na nagrody.
6) Karta Stałego Klienta nie może być wykorzystywana przez osoby niebędące Uczestnikami Programu Lojalnościowego.

3. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
1) Za każdorazowe skorzystanie z usługi Organizatora Uczestnikowi przysługuje nalepka do Karty Stałego Klienta.
2) Jedna nalepka przysługuje za:
– za każde 80 zł netto wydane na myjni,
– za każde 300 zł netto wydane na usługi serwisowe,
– za szkolenie okresowe odbyte u Organizatora,
– za kalibrację tachografu,
– za przegląd na Stacji Kontroli Pojazdów (wymiennie przy wyborze gadżetu z OSKP).
3) Karty Stałego Klienta z nalepkami wymienia się na nagrody z Katalogu Gadżetów dostępnego na stronie www.serwis.transexpert.pl.
4) Karty nie mogą być wymieniane na bony pieniężne.
5) Organizator zapewnia stały dostęp do nagród.
6) Organizator ma prawo do zmiany nagród po wyczerpaniu danej puli. Organizator będzie zwiększać asortyment nagród dostępnych w katalogu.
7) Nalepki z poszczególnych lat się nie sumują, nalepki z roku poprzedzającego należy wymienić na nagrody maksymalnie do końca lutego roku bieżącego.
8) Uczestnik za nagrodę płaci 1gr PLN.
9) Karta Stałego Klienta wydawana jest Uczestnikowi i jest przypisana do danego Uczestnika, nie do firmy czy do nr rejestracyjnego pojazdu.
10) Obsługa Klienta Serwisu weryfikuje autentyczność skorzystania z usług na podstawie zapisów w systemach używanych w siedzibie Organizatora.
11) Nagrody wydaje się po wystawieniu paragonu przez Organizatora i zdaniu Karty Stałego Klienta

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2) Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
3) Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego.
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Uczestnik może w każdej chwili zażądać ich usunięcia, przy czym usunięcie danych osobowych jest jednoznaczne z zakończeniem udziału w Programie Lojalnościowym.
6) Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1) Uprawnieni do składania reklamacji w zakresie funkcjonowania Programu Lojalnościowego są tylko Uczestnicy i tylko w zakresie dotyczącym naruszenia Regulaminu. Składanie reklamacji w pozostałym zakresie odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
2) Reklamacje wynikające z naruszenia Regulaminu należy zgłaszać osobiście w siedzibie Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: serwis@transexpert.pl w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wskazując przyczynę reklamacji.
3) Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego w trybie wskazanym w pkt 2). Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Organizator w terminie tym poinformuje Uczestnika o terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może być późniejszy niż 30 dni od otrzymania zgłoszenia.
5) O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik poinformowany zostanie drogą mailową, na wskazany adres e-mail.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony, do czasu jego zakończenia przez Organizatora na podstawie pkt 3).
2) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w szczególności w celu dostosowania Regulaminu do ulegającego zmianom stanu prawnego.
3) Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu Lojalnościowego oraz zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego.
4) Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdej chwili przez zniszczenie karty stałego klienta.
5) Regulamin dostępny jest dla Uczestników pod adresem www.serwis.transexpert.pl