Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Serwis Trans Expert
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWU)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWU)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWU)
Trans Expert S.C. z siedzibą w Bydgoszczy

 • Ogólne warunki sprzedaży Trans Expert S.C. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich Przemysłowców 29, 85-862 Bydgoszcz, NIP: 9532637091, stanowią integralną część umów sprzedaży urządzeń OBU DS/ZAP do systemu poboru opłat e-TOLL zakupionych przez Kupującego, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą bezpośrednio od Sprzedającego.
 • Definicje:
  • Sprzedający – Trans Expert S.C. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich Przemysłowców 29, 85-862 Bydgoszcz,
  • Kupujący- kontrahent zawierający ze Sprzedającym umowę sprzedaży produktów posiadający cechy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43¹ k.c.
  • Urządzenie – urządzenia elektroniczne OBU DS/ZAP do systemu poboru opłat e-TOLL, którego producentem jest Data System Group sp. z o.o. S.K.A.
 • Trans Expert S.C. oświadcza, iż Urządzenie otrzymało certyfikację Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i może służyć do rozliczania dróg płatnych w Polsce w systemie e-Toll – zgodnie z aktualną listą dopuszczonych operatorów OBU na stronie www.etoll.gov.pl.
 • Trans Expert S.C. nie pośredniczy w uiszczaniu opłat za przejazdy siecią płatnych dróg krajowych oraz nie uczestniczy w procesie rozliczania zobowiązań pomiędzy Kupującym a Krajową Administracją Skarbową (KAS).
 • Trans Expert S.C. nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu poboru opłat e-Toll. W szczególności Trans Expert S.C. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości lub trudności związane z korzystaniem przez Kupującego z systemu poboru opłat e-Toll wynikające m.in. z:
  • nieuprawnionej ingerencji Kupującego lub osób trzecich w Urządzenie;
  • awarii Urządzenia wywołanej niesprawnością lub wadami instalacji elektrycznej pojazdu, w którym Urządzenie zostało zamontowane,
  • niedostępności sieci GSM lub infrastruktury IT, w tym awarii i innych nieprawidłowości funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej lub infrastruktury serwerowej systemu poboru opłat e-TOLL.
 • Trans Expert S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści i szkód przez Kupującego.
 • Bez względu na podstawę prawną, odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupującego jest ograniczona wyłącznie do szkody powstałej z winy umyślnej Sprzedającego.
 • Prawidłowe działanie Urządzenia jest uzależnione od przestrzegania instrukcji OBU dostarczonej przez Sprzedającego wraz z Urządzeniem OBU. Kupujący jest odpowiedzialny za poinformowanie kierowców swoich Pojazdów o treści instrukcji urządzeń OBU oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 • Trans Expert S.C. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z Urządzenia w sposób niezgodny z postanowieniami OWU, jak i za wszelkie szkody Kupującego powstałe w związku z powyższymi działaniami Kupującego. Wszelkie ewentualne opłaty, kary lub odszkodowania naliczone w ramach lub w związku z korzystaniem z systemu e-TOLL przez Krajową Administrację Skarbową, organy administracyjne lub sądownictwa administracyjnego obciążają Kupującego.
 • Zgodnie z zaleceniami KAS Trans Expert S.C. informuje, że w przypadku, gdy Urządzenie przestanie nadawać współrzędne do systemu e-TOLL przez dłużej niż 15 minut, Kupujący zobowiązany jest zatrzymać się na najbliższym parkingu lub zjechać z płatnej drogi. W przeciwnym wypadku KAS może nałożyć na Kupującego karę. W przypadku gdy urządzenie działa poprawnie, ale tylko straciło zasięg GSM, a próbki GPS zapisywane są w pamięci urządzenia zgodnie z wytycznymi KAS, Kupujący powinien w terminie wskazanym przez KAS w przekazać dane geolokalizacyjne do Krajowej Administracji Skarbowej wraz z brakującą opłatą za przejazd.
 • Kupujący jest zobowiązany do stałego monitorowania prawidłowości działania systemu e-TOLL, a także monitorowania prawidłowości działania Urządzenia poprzez obserwację sygnałów dźwiękowych i świetlnych, informujących o niepoprawności działania Urządzenia oraz poprzez śledzenie systemu alertów i powiadomień.
 • W przypadku gdy zakup Urządzenia będzie także obejmował usługę montażu Urządzenia na stałe, zakończenie wykonania usługi montażu zostanie potwierdzone w protokole montażu (karta montażowa), który zostanie podpisany przez Kupującego i Sprzedającego. Niepodpisanie przez Kupującego Protokołu w terminie 3 dni od dnia zakończenia montażu upoważnia Trans Expert S.C. do jednostronnego podpisania i ma taki skutek prawny jak podpis Kupującego.
 • Na protokole montażu lub w innej potwierdzonej pisemnie formie Kupujący może przekazać Trans Expert S.C. uwagi dotyczące montażu w czasie do 3 dni od dnia montażu. Niezgłoszenie przez Kupującego uwag w terminie oznacza brak zastrzeżeń Kupującego co do montażu Urządzenia.
 • Kupujący jest świadomy, że dokonanie montażu może naruszać warunki gwarancji, którą objęty jest pojazd. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 • Producentem Urządzenia jest Data System Group sp. z o.o. S.K.A. Na sprzedane Urządzenie Kupującemu jest udzielana gwarancja na zasadach i warunkach ustalonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji Data System Group sp. z o.o. S.K.A.
 • Strony wyłączają zastosowanie rękojmi ze strony Sprzedawcy w rozumieniu art. 558 KC.
 • Wszelkie spory wynikające lub mogące wynikać z umów zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 • W przypadkach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub umowie sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.